Historia

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Swarzędz już od 30 lat realizuje na terenie Gminy Swarzędz zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Początki Zakładu sięgają 1951 roku, kiedy zostało powołane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przez następne lata w wyniku przekształceń powstał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z którego w dniu 1 kwietnia 1992 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/114/92 z dnia 30 marca 1992 r. wydzielono zakład budżetowy pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej 2. Kolejna Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/294/2000 z dnia 06.12.2000 roku zmienia nazwę, która obowiązuje do dzisiaj, na Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

 

Przez lata przeobrażeń gospodarczych  Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zmieniał zakres świadczonych usług. Do 31 grudnia 2013 roku zajmował się eksploatacją składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się w Rabowicach przy ul. Świerkowej. W latach 2010 do 2016 prowadził obsługę lokali komunalnych w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 19 i Staniewskiego 11. Od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku był operatorem Swarzedzkiej Komunikacji Miejskiej. Od stycznia 2005 roku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem gminnych ujęć wody, wodociągów, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich.

 

Podstawowym zadaniem statutowym Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, należących do zadań własnych gminy, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych takich jak:

·      pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

·      odbiór ścieków i ich oczyszczanie,

·      eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych,

·      administracja Cmentarzem Komunalnym,

·      oczyszczanie miasta i gminy,

·      pielęgnacja terenów zielonych,

·      utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych,

Zakresem terytorialnego działania Zakładu jest Miasto i Gmina Swarzędz.

 

Bezpośredni nadzór na Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.